барилга байгууламжид ашиглагдах боломжтой ухах төхөөрөмжийн хэмжээ