дагалдангийн 2013 оны уул уурхай дахь байгаль орчин