эзэмшигчийн зарах зорилгоор ашигласан барилгын тоног төхөөрөмж