мөнгөний хүдрийн эрчим хүч хэмнэх тоног төхөөрөмжийн иж бүрдэл