худалдааны тээрмийн биеийн тамирын тоног төхөөрөмжийн дундаж өртөг