ионуудын молийн концентрацийг хэрхэн тооцоолох талаар