нүүрсээр ажилладаг уурын цахилгаан станцын зураг төсөл