цахилгаан станцуудад зориулсан шуангфа шүүлтүүр дарагч