хүдэр олборлох үйл явцад нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ