хадны гүний олборлолтод ямар тоног төхөөрөмж ашигласан