хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ ашигт малтмалын боловсруулах салбар Өмнөд Африк